Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım Teşvikleri

Yatırım Teşvik Destekleri, yatırım teşvik belgesi çerçevesinde işletmelere sağlanan vergi indirimleri, SGK teşvikleri, KDV ve gümrük vergisi istisnaları, faiz ve kar payı destekleri ile yatırım arazisi tahsisi gibi önemli avantajlardır.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım tutarı, yatırım konusu, fizibilite kapsamında; arsa, inşaat ve bina harcamaları, global makine listeleri, yerli ve ithal makine listeleri, teçhizat ve bunlarla ilgili yazılım harcamaları kapsamındaki bilgileri ihtiva eden bir belgedir.

Alfa Danışmanlık olarak yatırım teşvik belgesi kapsamında hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetlerimiz

 • Yatırım konusunun ve tutarının yatırım teşvik belgesi için bölgesine ve sektörüne göre gerekli asgari şartları sağlayıp sağlamadığının tespiti,
 • Yatırım teşvik belgesine dahil edilebilecek harcamaların (arsa, bina ve inşaat, makine, teçhizat ile yazılım) tespiti,
 • Yatırım teşvik belgesi için fizibilite raporu hazırlanması,
 • Yatırım teşvik belgesi başvuru işlemlerinin yapılması,
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında harcamaların sistem gerçekleştirilmesinin yapılması,
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında fatura kesilmesi ve sistem girişlerinin yapılması,
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV istisnalarının yapılması,
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrükten makine çekilmesi işlemlerinin yatırım teşvik belgesine yansıtılması,
 • Yatırım teşvik revize işlemlerinin yapılması,
 • Yatırım teşvik belgesi süre uzatımlarının yapılması,
 • Yatırım teşvik belgesinin kapatılması – tamamlama vizesi işlemlerinin yapılması,

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Yatırım Teşvik Bölgeleri – İllerin Yatırım Teşvik Konuları ve Asgari Yatırım Tutar ve Kapasiteleri – Yatırım Teşvik Belgesi

-İllerin Yatırım Teşvik Bölgeleri Dağılımı (01.01.2021 tarihinden itibaren geçerlidir.)

 

Yatırım Teşvik Sistemi  – Bölgesel Teşvik Destek Unsurları ve Oranları

Yatırım Teşvik Belgesi Kurumlar Vergisi – Gelir Vergisi İndirimi

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

Kurumlar Vergisi – Gelir Vergisi Muafiyet  Desteği yatırım teşvik uygulama süreleri ve oranları tablosu

Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisnası

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak;

 • Makine ve teçhizatlar
 • Yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları

KDV’den istisnadırlar. Yatırım Teşvik Belgesi KDV Muafiyet Yazısı alımı yapılır.

Yatırım Teşvik  Belgesi Gümrük Vergisi İstisnası

KDV’den istisna olan makine ve teçhizat ithal işlemleri için gümrük vergisi istisnası mevcuttur.

Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi Desteği (SGK İşveren Payı Prim Muafiyeti)

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında SGK teşviklerinden bölgesine göre değişen oranlarda yatırımcılar yararlanır.

Sigorta Primi İşveren (SGK) Desteği yatırım teşvik uygulama süreleri ve oranları tablosu

Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi Desteği

6’ncı bölgede; stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik belgeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla,  sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Devlet tarafından karşılanabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Gelir Vergisi Stopajı Desteği

6 ncı bölge ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar kapsamında işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Bölgesel Yatırım Teşvik – Program Konusu

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir. İllere göre desteklenen sektör ve konular değişebilmektedir.

Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir.

İller, SEGE 2011 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmıştır.

Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi için Kimler Başvurabilir?

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım Yeri-Arazi Tahsis Desteği

Yatırım teşvik belgesi kapsamında; sanayi yatırımları, hayvancılık yatırımları, eğitim yatırımlar ile turizm yatırımları için yatırımcılara yatırım yeri-arazi  (arsa) tahsisi teşviği sunulmaktadır. 49 yıllığına sunulan arazi tahsis ve irtifak hakkı desteği yatırımcılar açısından son derece değerlidir.

Destek unsurlarından “yatırım yeri-arazisi tahsisi” desteği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından yatırımcılara sağlanmaktadır.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir? Yatırım Teşvik Belgesi için Kimler Başvurabilir?

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl  ve Nereden Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi, yapılan fizibilite sonrası E-TUYS sisteminden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvurunun onaylanması ile alınır. .

Yatırım Teşvik Belgesi Sonrası Yapılması Gerekenler

Yatırım teşvik belgesi alındıktan sonra yatırımların E-TUYS sistemine girilmesi, gerekli durumlarda yatırım teşvik belgesi revize işlemleri yapılması nihai olarak ise yatırım teşvik belgelerinin kapatılması gerekir.

Yatırım Teşvik Belgesi Revize ve Süre Uzatımı İşlemleri

Yatırım teşvik belgelerinde eksiklikler ve değişiklikler için Yatırım Teşvik Belgesi Revize ve Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı belli şartlar altında mümkündür.

Yatırım Teşvik Belgesi  Kapatma İşlemleri – Tamamlama Vizesi

Tamamlanan yatırım projeleri için Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Gerekli belgeler ile yapılacak başvuru sonrası yatırım teşvik belgesi kapama işlemi yapılır.

Yatırım Teşvik Belgesi Mevzuatı

Yatırım Teşvik Belgesi Mevzuatı;

15/6/2012 Tarihli Ve 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)

düzenlemelerinden oluşmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları

Teşvik Sistemi kapsamında destek unsurları genel hatları ile aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında; Katma Değer Vergisi, Gümrük Vergisi, Vergi İndirimi (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi) SGK Prim Desteği (SGK İşveren Payı), Gelir Vergisi Muhtasar Desteği, Faiz ve Kar Payı Oranı Desteği (Banka veya Finansal Kiralama Şirketi üzerinden), Arazi-Yatırım Yeri Tahsisi, Katma Değer Vergisi İadesi destekleri sağlanmaktadır:

*Yatırımın Bölge 6’da gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

**Yatırımın Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında Bölge 3, 4, 5 veya 6’da gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

***Asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon TL olan stratejik yatırımların inşaat harcamaları için sağlanır.

Genel Yatırım Teşvik Belgesi

Teşvik konusu olmadığı özel olarak belirtilen yatırım konuları arasında bulunmayan bütün sektörler genel teşvik kapsamındadır. Ancak en az;

 • 1. ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL
 • 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde 500 Bin TL

asgari sabit yatırım şartı bulunmaktadır.

Stratejik Yatırımların Teşviki

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmektedir. Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.

6 Bölge Teşvik – Bölgesel Yatırım Teşvik

Altıncı bölge teşvikleri diğer bölgelere göre daha yüksek orandadır.

Cazibe Merkezleri Programı

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki illerde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımları yatırım teşvik sistemi kapsamında özel olarak desteklenmektedir.

Öncelikli Yatırım Konuları – Yatırım Teşvik Sistemi

Öncelikli yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı, Devlet Teşvikleri ve Destekleri Danışmanlık Hizmetleri Alfa Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde Devlet Teşvikleri Uzmanı ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.